top of page

Algemene Voorwaarden

 

Zorgverlener: TakeTimeOut praktijk voor therapeutische massage, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 64117499, gevestigd te Bilthoven, hierna te noemen: “TTO”.

De cliënt: degene die gebruik maakt van de aangeboden dienstverlening van TTO.

Dienstverlening van TTO: Massagetherapie behandeling, hierna te noemen MTB.

 

 • Wanneer de cliënt een afspraak maakt bij TTO heeft de cliënt kennisgenomen van de Algemene Voorwaarden en is daarmee akkoord. Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op website www.taketimeout.nl

 • De behandelingen vinden op afspraak plaats en worden in overleg met de cliënt ingepland.

 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden verplaatst of afgezegd. Annulering of verzoek om verplaatsing van de afspraak binnen 24 uur van de gemaakte afspraak worden volledig in rekening gebracht evenals vergeten afspraken.

 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van (medische) informatie aan TTO over eventuele contra-indicaties voor Massagetherapie. Ook als de cliënt onder behandeling is van een andere therapeut of medisch specialist is het nodig dit, vooraf aan de MTB, te laten weten aan TTO. TTO kan op basis van deze informatie de MTB aanpassen of niet door laten gaan. Bij twijfel kan de cliënt, vooraf aan de MTB, contact opnemen met de (huis)arts en eventueel een schriftelijk consent voor MTB voorleggen aan TTO.

 • Wanneer zich wijzigingen voordoen in de gezondheidssituatie bij de cliënt, is deze zelf verantwoordelijk om dit door te geven aan TTO.

 • Door TTO worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel behoudt TTO zich het recht om van de MTB af te zien en de cliënt door te verwijzen (lees: aan te bevelen te gaan) naar een medisch specialist of andere gespecialiseerde therapeut.   

 • TTO is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel (materieel en immaterieel) ontstaan door het verzwijgen van relevante medische informatie door de cliënt zoals bijvoorbeeld lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, medicijn gebruik, zwangerschap, blessures, platen en schroeven in botten, et cetera.

 • TTO kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele lichamelijke of emotionele ongemakken vóór, tijdens en ná de behandeling.

 • Indien de cliënt onder invloed is van alcohol of drugs kan de MTB niet plaatsvinden. Bij constatering wordt de MTB per direct gestaakt en de cliënt dient, na betaling van de volledige behandelingskosten, de praktijkruimte te verlaten. 

 • TTO hecht veel waarde aan wederzijds respect. Seksueel getinte opmerkingen of seksuele intenties zullen niet worden getolereerd en de behandeling zal per direct gestaakt worden. De cliënt dient na betaling van de volledige behandelingskosten de praktijkruimte te verlaten. 

 • Hygiëne in de praktijk is van groot belang. De cliënt kan van TTO verwachten dat aan alle hygiënische voorwaarden is voldaan. De praktijkruimte en alle materialen zijn schoon. De handdoeken worden na iedere behandeling gewassen op 60 graden Celsius of hoger. Ook van de cliënt wordt verwacht dat hij/zij schoon op de afspraak verschijnt.

 • Bij behandeling van een kind of tiener tot 18 jaar vindt het intakegesprek altijd plaats met één van de ouders/verzorgers erbij. Oók is het schriftelijk geven van consent voor de MTB aan het kind/tiener, door de ouders/verzorgers verplicht. In overleg met de ouders/verzorgers vindt de MTB plaats met of zonder de ouders/verzorgers erbij.

 • De betaling van een MTB dient na elke keer betaald te worden. Dit kan zowel contant als met de bank-App of bankoverschrijving gedaan worden. 

 • TTO behoudt zich het recht voor om de behandelingskosten te allen tijde te wijzigen. Voor gemaakte afspraken geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak gemaakt werd.

Privacy

In overeenstemming met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG; Algemene Verordening Gegevensbescherming) vraag ik u even de tijd te nemen dit te lezen waarbij ik u informeer over het gebruik van persoonsgegevens in mijn praktijk.

 

Welke gegevens verwerk ik in mijn praktijk?

De gegevens die ik verwerk zijn: Uw Naam, Adres, E-mailadres, Telefoonnummer, Geboortedatum, Telefoonnummer huisarts, eventuele medische bijzonderheden, eventuele specifieke klachten/opmerkingen op het gebied van uw sociale, emotionele, mentale, fysieke en spirituele leven, de datum van de ontvangen massagetherapie sessie (hierna “sessie” genoemd) en eventuele bijzonderheden uit de sessie. Deze gegevens staan genoteerd in uw cliëntendossier. In mijn agenda staan uw naam, eventueel telefoonnummer en datum van de sessie en in mijn fiscale administratie programma op de computer staan uw naam en datum van de sessie genoteerd.

 

Waarom verwerk ik deze gegevens?

Als massage therapeut heb ik contactgegevens nodig om contact op te kunnen nemen met mijn cliënten voor redenen die met de sessie te maken hebben (afzeggen sessie, verzetten sessie, prijsaanpassingen, eventuele aanbiedingen/acties, enz.) De medische gegevens zijn nodig om eventuele algehele of gedeeltelijke contra-indicaties voor massage te signaleren en alert te kunnen zijn op symptomen die wijzen op onderliggende pathologie waarvoor de cliënt dient te worden geadviseerd contact op te nemen met de huisarts (zogeheten rode of gele vlaggen). De gegevens over uw specifieke klachten/opmerkingen op het gebied van uw sociale, emotionele, mentale, fysieke en spirituele leven zijn nodig om mijn behandelingen zoveel mogelijk voor u en met u op maat te kunnen maken. Dit is een belangrijk aspect van de holistische visie van waaruit ik werk. Eventuele bijzonderheden uit de sessie schrijf ik op om er in een volgende sessie aan te kunnen refereren, er mee/aan verder te werken en vooruitgang of stagnatie van het behandelingsproces te kunnen signaleren.

 

Hoe verzamel ik deze gegevens?

Bij het intakegesprek tijdens de eerste sessie vraag ik u een intake formulier in te vullen met deze persoonlijke gegevens. Na de sessie schrijf ik indien nodig een kort verslag met eventuele bijzonderheden uit de sessie.

 

Opslag, bewaren en beveiliging van deze gegevens.

Het intake formulier en de korte verslagen over de sessies bewaar ik in een map in een afgesloten ruimte in huis, evenals mijn agenda en de administratie gegevens voor de fiscus. Het huis is beveiligd middels een alarmsysteem. Ik bewaar alleen de gegevens voor de fiscus digitaal op een met een wachtwoord beveiligde computer. De gegevens voor de fiscus worden 7 jaar bewaard, de medische gegevens worden minimaal 3 jaar en maximaal 15 jaar bewaard afhankelijk van de regels van de Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ingaand na afloop van de behandelingen.                                                                                                                                              

                                                                                                                                                             

Wat doe ik bij onverhoopt datalekken?

Een datalek wordt binnen 72 uur na ontdekking gemeld bij de gedupeerde cliënt(en) en bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze wordt tevens vastgelegd en gedocumenteerd.

 

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw persoonlijke gegevens?

Volgens de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

Recht op inzage, 

Recht op rectificatie en aanvulling, 

Recht op vergetelheid, 

Recht op dataportabiliteit, 

Recht op beperking van verwerking, 

Recht van bezwaar. 

Ga voor meer informatie naar: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Het delen van persoonsgegevens.

Uw persoonlijke gegevens worden volstrekt vertrouwelijk behandeld. In slechts uiterst zeldzame omstandigheden kan het voorkomen dat er gegevens van u worden gedeeld met derden. Bijvoorbeeld bij onwel worden in de praktijkruimte waarbij een arts/ambulancedienst gebeld moet worden of bij een (met uw toestemming) doorverwijzing naar een fysiotherapeut, psychotherapeut of andere specialist. Daarnaast deel ik, indien nodig bij een klacht, tucht- of aansprakelijkheidsprocedure, de gegevens met de daartoe bevoegde instanties.

Informatie WKKGZ

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan de eisen die in het kader van de wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) worden gesteld.

Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen.

 

Dit betekent dat wanneer u als cliënt een klacht heeft over de geboden zorg in mijn praktijk en deze om welke reden dan ook niet opgelost kan worden met mij, ik u kan aanbieden om gratis gebruik te maken van een klachtenfunctionaris. 

Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten. 

Deze geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen.

Meer informatie vindt u via de website van Klachtenportaal Zorg. Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via: www.klachtenportaalzorg.nl 

Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.

BMS lid nummer: 271561 – Belangenvereniging voor beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbranche. Collectieve aansprakelijkheidsverzekering Balens. Klachtenportaal Zorg ID lidmaatschap nummer: 9495

 

NIBIG registratie nummer: 528048 – Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg. 

 

KvK nummer: 64117499

BTW ID: NL001941012B83

Voel   Bewust   Jezelf
logo_holos_netwerk.png
bottom of page